sdssd
 
Maintenance & Complaints Telephone Numbers
 
 

 

 
Maintenance No
Complaints No
Name of Branch
Sl No
22401111
22410000
City
1
22451111
22450000
22491111
22521111
22510000,22510007
Nuzha
2
22611111
22510000
Hawalli
3
24911111
24810000
Shuwaikh
4
24811111
24900000
24881111
24880000
Ardiyah
5
24891111
24671111
24670000
Sulaybiyah
6
24311111
24311115
Jalib Ashuyukh
7
24871111
24870000
Sulaybikhat
8
24571111
24570000
Jahra
9
24711111
24710000
Farwaniya
10
-
-
Sura
11
25381111
25380000
Mushrif
12
25511111
25510000
Subah AL salem
13
23711111
23710000
Mangaf
14
25711111
25755000
Ras AL Salmiya
15
25611111
25610000
Salmiya
16
25651111
25411111
25410000
AL Qurain
17
23940000
AL reqa
18
23830000
Jaber AL Ali
19
23910000
Fahaheel
20
23980000
Ahmadi
21
23260000
Shuaiba
22
23900000
Funtas
23
24551111
Abdali
24
25411111
23950000
Az Zour
25
23270000
Om Alheman
23950000
Khiran
23270000
Wafra
23610000
Sabahiya